Skip to main content

A VKR Holding visszaélés-bejelentő rendszere 

Azt javasoljuk, a bejelentésben adja meg a nevét, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, ha további információkra lenne szükségünk az ügy kezeléséhez. Valamennyi bejelentést szigorúan bizalmasan kezelünk, garantáljuk, hogy a bejelentett személy előtt Ön teljes anonimitásban marad. Erről további információkat a fenti „Adatvédelmi szabályzat” menüpontban találhat.

Mit lehet bejelenteni?

A visszaélés-bejelentő rendszerben súlyos ügyeket jelenthet be, például vesztegetést, zsarolást, sikkasztást, lopást, számviteli szabálytalanságokat stb.

Az olyan problémák, mint a zaklatás, a bérek miatti elégedetlenség, az alkoholszabályzat megsértése stb. nem ide tartozik. Ezeket a normál csatornákon keresztül kell bejelenteni.

Névtelenség

Névtelensége garantálásához tegye a következőket:

 • Ha lehetséges, ne a munkáltatója által rendelkezésre bocsátott számítógépről tegye a bejelentést.
 • Ne olyan számítógépet használjon, amely kapcsolódik a vállalati hálózatra/intranetre.
 • A visszaélés-bejelentő rendszert ne egy hivatkozásra kattintva nyissa meg, hanem másolja vagy írja be az URL-címet egy internetböngésző címsorába.
 • Ne írja be a saját személyes adatait.

Postafiók létrehozása

A jelentés beküldése során lehetősége van létrehozni egy biztonságos postafiókot, melyen keresztül elérhető lesz a későbbi vizsgálathoz.

Javasoljuk, hogy legyen elérhető, hiszen előfordulhat, hogy nem tudjuk befejezni az ügy feldolgozását anélkül, hogy további információt kapnánk Öntől.

Amikor létrehoz egy postafiókot, kap egy ügyszámot, és meg kell adnia egy jelszót. Ezek használatával léphet be a postafiókba, hogy ellenőrizhesse, feltettünk-e Önnek valamilyen kérdést.

Függetlenül attól, hogy titokban tartja személyazonosságát vagy megadja nevét, arra kérjük, hogy hozzon létre egy postafiókot. Így biztonságosabban, és könnyebben kommunikálhatunk Önnel.

Ha kívánja, a velünk folytatott kommunikációban végig névtelen marad.

1. A VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS IRÁNYELV CÉLJA

A visszaélés-bejelentő rendszerrel kapcsolatos szabályzat támogatja a modellvállalati kötelezettségeinket, és az ALTATERRA csoport vezetése nyílt párbeszédet kíván kezdeményezni a jogellenes üzleti módszerekkel kapcsolatos valamennyi kérdésről, szabályzataink megsértéséről és egyéb jogellenesnek tekinthető kérdésekről. 

A visszaélés-bejelentő rendszer célja, hogy az ALTATERRA munkavállalóinak, vagy más, az ALTATERRA csoporton belüli vállalatokhoz kapcsolódó egyéb személyektől eredő problémákat vagy magatartást könnyen és biztonságosan, az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően be lehessen jelenteni egy pártatlan külső félnek. Biztosítani kívánjuk továbbá, hogy ez bármikor megtehető legyen, és hogy a visszaélés-bejelentő rendszer jóhiszemű használata folytán senki ne legyen kitéve zaklatásnak vagy egyéb hátrányos megkülönböztetésnek. 

A visszaélés-bejelentő rendszer az ALTATERRA csoport valamennyi munkavállalójára és a csoporton belüli vállalatokhoz kapcsolódó valamennyi egyéb személyre (beleértve az ALTATERRA vezetőségének és igazgatótanácsának tagjait) kiterjed, mely személyek bejelenthetnek a rendszernek ilyen kivizsgálandó ügyeket. 

2. MITJELENTHETBE?

A visszaélés-bejelentő rendszer kizárólag olyan bűncselekmények bejelentésére használható, amelyek hatással lehetnek a vállalatra, illetve természetes személyek életére vagy jóllétére. Például:

 • Pénzügyi csalás
 • Vállalatirányítási szabályok megszegése, pl. vesztegetés, versenyjogi törvények megszegése, etikátlan adományok
 • A munkakörnyezetre, munkahelyi biztonságra vonatkozó szabályok megszegése
 • A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok megszegése és környezetszennyezés
 • Fizikai erőszak és szexuális bántalmazás 

A visszaélés-bejelentő rendszer nem használható olyan kisebb súlyú ügyek bejelentésére, – mint például a bérszinttel való elégedetlenség, a dohányzásra és az alkoholfogyasztásra vonatkozó irányelvek megszegése, munkahelyi erőszakos viselkedés, együttműködési nehézségek, és más HR- vonatkozású személyes problémák – bejelentésére. Azt javasoljuk, hogy a jogsértő jelleggel nem rendelkező problémákat vitassa meg azokkal a személyekkel, akik véleménye szerint kifogásolhatóan járnak el, mielőtt magasabb szintre terjesztené fel az ügyet. Amennyiben az ügy felterjesztése mellett dönt, jelentse azt közvetlen felettese, a HR vagy a bizalmát élvező megfelelő személy, például egy szakszervezeti biztonsági tisztviselő felé.

A visszaélés-bejelentő rendszer adatkezelője az ALTATERRA Kft. HR-vezetője, Kovács Ivett.

Az ALTATERRA visszaélés-bejelentési szabályzatával kapcsolatos kéréseivel forduljon az Altaterra HR-osztályához, vagy írjon a hr@altaterra.eu címre.

3. HOLTEHETBEJELENTÉST?

Bejelentéstitt tehet. 

Milyen információk kerülnek nyilvántartásba? 

A rendszer csak súlyos ügyek, mint például pénzügyi bűncselekmények, a munkabiztonság súlyos megsértése, a környezetvédelmi előírások súlyos megsértése, környezetszennyezés, fizikai erőszak, szexuális bántalmazás stb. bejelentésére használható. 

A kevésbé súlyos ügyekről, például a bérekkel való elégedetlenségről, az együttműködés nehézségeiről, valamint a dohányzásra és az alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályzat megsértéséről szóló bejelentések információit azonnal töröljük. 

„Szervezet” alatt a bejelentést megkapó szervezet értendő. 

NAPLÓZÁS 

A bejelentéseket a rendszer névtelenül veszi nyilvántartásba. Kizárólag maga a bejelentés kerül rögzítésre. A bejelentéstételre használt számítógép IP-címéről vagy gépazonosítójáról nem készül naplóbejegyzés. 

A NYILVÁNTARTÁSBA VETT INFORMÁCIÓK HELYESBÍTÉSE

Amennyiben hiányos vagy helytelen információkat adott meg, csak tegyen egy új bejelentést a rendszerben az előző bejelentésére hivatkozva, és írja le, hogy mit kell helyesbíteni. 

Ha a bejelentéskor biztonságos postafiók létrehozása mellett döntött, a helyesbítéshez jelentkezzen be a rendszerbe az iktatószámmal és az Ön által létrehozott jelszóval. 

A NYILVÁNTARTÁSBA VETT INFORMÁCIÓK TOVÁBBÍTÁSA 

A rendszerben nyilvántartott információk általában nem kerülnek továbbításra szervezeten kívüli,  harmadik fél részére a. Az alábbi esetekben azonban az információk továbbíthatók: 

 • Ha külső ügyvéd vagy könyvvizsgáló részére továbbítják az információkat a bejelentés ügyének feldolgozásához kapcsolódóan. 
 • Ha a bejelentés peres eljáráshoz vezet. 
 • Ha a jogszabályok előírják. 

  AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI (NÉV, E-MAIL-CÍM ÉS TELEFONSZÁM) 

  Ha megadja személyes adatait, vegye figyelembe, hogy a szervezet felhasználhatja azokat az ügy kivizsgálása és a későbbi peres eljárások során. 

  A szervezet garantálja a személyes adatok védelméhez fűződő jogainak maradéktalan tiszteletben tartását és azt, hogy személyes adatainak felhasználása a fentiekre korlátozódik. 

  A szervezet nem osztja meg személyes adatait a szervezeten kívüli harmadik felekkel, kivéve a fentebb, „A nyilvántartásba vett információk továbbítása” pontban leírt eseteket. 

  A NYILVÁNTARTÁSBA VETT INFORMÁCIÓK TÖRLÉSE 

  A nyilvántartásba vett adatok csak addig őrizhetők meg, amíg szükség van rájuk. Ha a nyilvántartásba vett információkra már nincs szükség, akkor töröljük őket. 

  IT-BIZTONSÁG 

  A bejelentőrendszert üzemeltető Got Ethics A/S a rendszer biztonságát és anonimitását garantáló független fél. 

  A Got Ethics A/S megtette a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése vagy sérülése, illetve jogosulatlan átadásuk vagy a velük való visszaélés megakadályozására. A személyes adatok kezelése szigorú ellenőrzéseknek és eljárásoknak van alávetve, és megfelel a bevált gyakorlatoknak ezen a területen. 

  Az adatok továbbítása és tárolása mindig titkosítva történik. A rendszer semmilyen titkosítatlan információt nem küld a nyílt interneten keresztül. 

  NÉVTELENSÉG 

  A rendszer nem naplózza az IP- ímeket és a gépazonosítókat, továbbá nem használ cookie-kat. 

  Ha a szervezet hálózatába tartozó számítógépről tesz bejelentést, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a meglátogatott weboldalak bekerülnek a böngésző előzményeibe és/vagy a szervezet naplójába. Ez a kockázat kiküszöbölhető, ha olyan számítógépről küldi a bejelentést, amely nem kapcsolódik a szervezet hálózatához. 

  Ha dokumentumokat tölt fel, tudnia kell, hogy azok metaadatokat tartalmazhatnak, amelyek veszélyeztethetik személyazonossága titkosságát. Ezért feltöltés előtt gondoskodjon az azonosító metaadatok eltávolításáról a dokumentumokból. 

  A bejelentést névtelenül vagy személyes adatainak megadásával is elküldheti. Amennyiben a bejelentő úgy dönt, hogy nem maradt névtelen, az ügyet kezelő személyek ismerni fogják a személyazonosságát. Ez azzal a kockázattal jár, hogy a bejelentőt beidézhetik peres eljárások tanújaként, és így a névtelensége elvész. 

  Tudatában kell lennie annak, hogy ha a bejelentésben olyan információkat ad meg, amelyekből közvetlen vagy közvetett módon megállapítható a személyazonossága, a szervezet az ügy kezelése során ezeket az információkat is kezelni fogja. Ez arra az esetre is érvényes, ha Ön a névtelenséget választja. 

  MI A SZERVEZET JOGALAPJA AZ INFORMÁCIÓK KEZELÉSÉHEZ A RENDSZERBEN? 

  Információi kezelésének jogalapja a következő: 

  • Az adatkezelés a jogellenességek kezeléséhez fűződő jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges, amely érdekek egyértelműen elsőbbséget élveznek a nyilvántartásba vett személy érdekeivel szemben, lásd az európai általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontját. 
  • Az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el, lásd az európai általános adatvédelmi rendelet 9. cikke (2) bekezdésének f) pontját. 
  • Az adatkezelés a szervezetre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, lásd az európai általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontját. 
  • A kötelező visszaélés-bejelentési megoldásokra vonatkozó konkrét jogszabályok. 

  Az Ön jogai 

  Az európai általános adatvédelmi rendelet értelmében Ön számos joggal rendelkezik. Amennyiben gyakorolni kívánja ezen jogait, fel kell vennie a kapcsolatot a szervezettel. 

  • A tájékozódáshoz való jog 
   Ön jogosult annak megtekintésére, hogy a szervezet milyen Önnel kapcsolatos személyes és egyéb adatokat kezel. Ez a jog azonban soha nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
  • A helyesbítéshez való jog 
   Ön jogosult az Önről szóló hamis személyes adatok helyesbítésére. 
  • A törléshez való jog 
   Különleges esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére a szervezet a normál általános törlés időpontja előtt törölje az Önről szóló információkat. 
  • A korlátozáshoz való jog 
   Különleges esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére a szervezet korlátozza a személyes adatai kezelését.  Amennyiben Ön jogosult erre, akkor a szervezet csak azokat az adatokat kezelheti – leszámítva a tárolást –, amelyek kezeléséhez Ön hozzájárul, vagy amelyek jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez, illetve valamely személy vagy létfontosságú közérdek védelméhez szükségesek. 
  • A tiltakozáshoz való jog 
   Különleges esetekben Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a szervezet általi, egyébként jogszerű adatkezelés ellen. 

  A jogairól ITT találhat további információkat. 

  Kérdések 

  A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Got Ethics A/S munkatársához, Jesper Dannemannhoz a következő e-mail-címen: jda@gotethics.com. 

   
  Az Ön által megadott személyes adatok feldolgozásának adatkezelője a szervezet, amellyel a normál kommunikációs csatornákon keresztül léphet kapcsolatba. A szervezet adatvédelmi tisztviselőjével (amennyiben van kijelölt adatvédelmi tisztviselő) ugyancsak a normál kommunikációs csatornákon keresztül léphet kapcsolatba, ha kérdése van az információk kezelését illetően. 

  PANASZTÉTEL 

  Amennyiben panaszt kíván tenni a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, akkor jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz. 
  Az európai felügyeleti hatóságok jegyzékét INNEN töltheti le. 

  hu_HUMagyar